Spokojné a plnohodnotné bývanie aj pre Vás

Správca

 

V rámci našej ponuky sa zaväzujeme zabezpečovať všetky práce, týkajúce sa ekonomicko-správnych činností :

 • Účtovníctvo
 • Financovanie a rozpočet, vrátane daňového výkazníctva
 • Evidenciu vlastníkov a účtovanie nájomného
 • Pasportizáciu objektu, bytov a spoločných priestorov
 • Poistenia majetku
 • Ostatné činnosti, vyplývajúce zo Zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení

Všetky práce ekonomického a evidenčného charakteru zabezpečujeme prostredníctvom programového vybavenia.

Všetky práce, týkajúce sa technickej prevádzky, menovite údržby bytov, spoločných priestorov, nebytových priestorov a garáží zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných zamestnancov v profesiách :

 • Vodoinštalatérstvo
 • Elektroinštalatérstvo
 • Kurenárstvo
 • Zámočníctvo
 • Revízie vyhradených technických zariadení (PZ, TZ a EZ)
 • Havarijná služba 24 hod. denne, vo sviatok a v dňoch pracovného pokoja
 • Plynoinštalatérstvo
 • Dodávku elektrickej energie a plynu
 • Dodávku tepla, teplej a studenej vody
 • Odvoz domového odpadu
 • Prevádzku výťahov
 • Upratanie objektu

Tieto činnosti zabezpečujeme dodávateľmi z blízkeho okolia.

 

Právne "čistá" správa bytových domov je základom jej funkčnosti a spoľahlivosti.

Poskytujeme :

 • Právne poradenstvo v oblasti výkonu správy v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v platnom znení
 • Uzatvárame v mene vlastníkov zmluvy s tretími osobami na dodávku plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov (ak sú už uzavreté, pokračujeme v nich, prípadne ich na Vašu žiadosť prehodnotíme) a zmluvy na zabezpečenie údržby a opráv domu
 • Uzatvárame v mene vlastníkov nájomné zmluvy na prenájom spoločných priestorov v dome na základe písomnej požiadavky vlastníkov
 • Sledujeme a zabezpečujeme dodržiavanie uzatvorených zmlúv
 • Zabezpečujeme mimosúdne i súdne vymáhanie pohľadávok
 • Zabezpečujeme pre vlastníkov právnu výpomoc vo veciach súvisiacich so správou domu

V rámci údržby bytového fondu po dohode s vlastníkmi bytov máme možnosti a skúsenosti pri zatepľovaní objektov s možnosťou využitia štátnej dotácie pre tento účel, prípadne vybudovania vlastného zdroja vykurovania pre objekt.

Na tieto účely vieme zabezpečiť zdroje financovania a splátkový kalendár objektu, nakoľko každá z predchádzajúcich alternatív znamená pre objekt úsporu čerpania energií, hlavne tepla, čo je najdrahšia časť nákladov na bývanie a z týchto úspor je možné prefinancovať vlastný zdroj vykurovania a náväzne aj zateplenie objektu bez potreby navýšenia zálohových predpisov.

G P D R - ochrana osobných údajov

 

Dňa 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákov č. 18/2018 Z.z. o ochane osobných údajov, ktorý bol prijatý v nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb a čl. 14 GDPR Vám poskytujeme naledovní informácie:

Prevádzkovateľ osobných údajov 

Subjekt TOMDom s.r.o., Nová 622, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36308781, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby, kontaktné údaje: tel: 0903 857 630, e-mail: info@tomdom.sk

Dotknutá osoba

Na základe osobných údajov identifikovaná alebo identivikovateľná fyzická osoba. 

Právny základ a účel spracúvania osbných údajov

Správca spracúva osobné údaje na plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej najmä zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestotov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zmluvnej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o výkone správy. Poskytnutie osobných údajov je teda zákonnou aj zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje minimálne v rozsahu podľa § 9 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v zmysle ktorého je správca alebo spoločenstvo oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého, alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektonická adresa, číslo účtu a kód banky.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie správy, prevádzky a údržby vytového a nebytového fondu, uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, obhajoba právnych nárokov, spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov, správa registratúry a výkon vnútorného auditu. 

Kontakt

TOMDom s.r.o.

info@tomdom.sk

Nová 622
018 51 Nová Dubnica

0903 857 630
0903 440 867
042 228 9971

Havarijná služba
0917 538 218

Vyhľadávanie

© 2010 TOMDom s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode